Piątek, 27 stycznia 2023 r. 27 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje o cechu
Informacje o...
Cechmistrz
Organy cechu
Status prawny
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestry
  Członkowie cechu
Stan
  Informacje o cechu
Stan majątku
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Status prawny

Strona emitowana: 2654
Wydrukuj stronęSTATUT

  Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych -
Małej i Średniej  Przedsiębiorczości

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Cech  nosi  nazwę  Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych - Małej i Średniej Przedsiębiorczości zwany w dalszej  części  \"Cechem\" . Jest organizacją  społeczno - zawodową i gospodarczą  samorządu rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości , działającą na podstawie prawa polskiego : ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle  ( Dz. U. Nr 17,poz. 92  z późniejszymi zmianami)  oraz niniejszego  statutu.

Patronem Cechu jest Św. Józef.

§2

Terenem działania Cechu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W gminach objętych zakresem działania  Cechu  mogą funkcjonować sekcje branżowe i środowiskowe, które  przekazują Zarządowi Cechu do rozpatrzenia  problemy rzemiosła i gminy.

§3

Siedzibą Cechu jest : Grodzisk Wielkopolski , ul. Szeroka 1

§4

Cech współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami,  o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Działalność Cechu opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6

Cech  może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Cech może używać skrótu o brzmieniu Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych MiŚP.

§7

Cech powołuje się na czas nieokreślony.
 

Rozdział II

Cele i formy działania Cechu

§1

Celem  Cechu  jest:
- dbanie  o prawidłowy rozwój  rzemiosła,
- utrzymywanie  i podnoszenie godności  zawodowej  członków,
- prowadzenie wśród członków pracy społeczno- wychowawczej mającej na celu szerzenie etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania  działalności,
- poprawianie warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenie w życiu   społecznym przez współdziałanie z organami władzy i organizacji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi ,gospodarczymi i spółdzielczymi,
-  organizowanie życia kulturalnego członków Cechu,
-  reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

 
§2

Cech realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
- udzielanie zakładom rzemieślniczym oraz małej i średniej przedsiębiorczości pomocy przy wykonywaniu działalności w drodze udzielania porad i  informacji, wystąpień i interwencji,
- nadzorowanie przygotowania zawodowego,
- udzielanie informacji  o usługach świadczonych przez członków, promocji oraz ich możliwości produkcyjnych,
- przedstawianie właściwym organom administracji państwowej, samorządowej wniosków dotyczących zadań oraz środków niezbędnych dla wykonywania zadań,
- rozpatrywanie skarg na działalność członków  i wykonywanie związanych z tym kontroli,
- propagowanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, wspieranie członków pracujących nad  wynalazczością  i usprawnieniami technicznymi, popieranie rozwoju  rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów,
- organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, członków i ich pracowników,
– propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, organizowanie praktyk uczniowskich, organizowanie praktycznej nauki zawodu, szkolenia dla przedsiębiorców,
- współpraca  z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów,
- roztaczanie opieki nad młodzieżą uczniowską,
- udzielanie  pomocy członkom Cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, organizowanie szkolenia w tym zakresie,
- delegowanie  przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych oraz do organizacji społecznych,
- zgłaszanie na wniosek Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
- dokonywać na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym przez Zarząd Cechu,
- prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz członków Cechu,
- organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin,
 -    tworzenie funduszy na cele socjalno – bytowe,
- wykorzystywanie wszelkich środków i form informowania społeczeństwa o problemach swoich członków,
- współdziałanie z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacji społecznymi w kraju i za granicą,
- otrzymywanie dotacji, darowizn, zapisów, subsydiów i subwencji wg zasad określonych w odrębnych przepisach,
- ochrona dziedzictwa kultury,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§3

Cech może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.
                                         

Rozdział III

                            Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1

1.Członkami Cechu mogą być na zasadzie dobrowolności  rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie  kraju.
2.Członkiem Cechu może być też osoba, która była przez ostatnie 5 lat członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała  wykonywania działalności gospodarczej.
3.Wpis do rejestru członków Cechu osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje  na         podstawie  ich pisemnego wniosku, po decyzji  Zarządu Cechu o przyjęciu.
4.Zarząd Cechu podejmuje decyzję o przyjęciu i wpisie do rejestru członków na najbliższym zebraniu Zarządu.
5. W  uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może  podjąć decyzję o przyjęciu na członka Cechu  przedsiębiorcę lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniających warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w statucie Cechu.

§2

1. Członek ma prawo :
– wybierać i być wybieranym do władz Cechu,
– zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Cechu,
– korzystać z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w rozdziale II § 2 statutu,
– żądać zwołania Walnego Zebrania zgodnie z rozdziałem IV § 2 punkt 3,
– korzystania z pomocy i zaplecza Cechu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który :                                                                                                            
– został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczenie sądu powszechnego,
– został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczenie Sądu Cechowego,
– zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej 1 roku.

§3

Członek ma obowiązek :
– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Cechu,
– regularnego opłacania składek członkowskich,
– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Cechu.

§4

 Ustanie członkostwa.
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia z Cechu,
- śmierci,
- zaprzestania wykonywania działalności,
- automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
- działania na szkodę Cechu,
- naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Cechu,
- popełnienia czynu hańbiącego.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV

Władze Cechu


§1

1.    Władzami Cechu są:
1.1 Walne Zebranie Delegatów Cechu, jeżeli Cech liczy powyżej 100 członków
      zwane dalej \"Walnym Zebraniem\".
      Walne Zebranie Członków, jeżeli Cech liczy 100 członków lub poniżej.
1.2 Zarząd Cechu, zwany dalej \"Zarządem\".
1.3 Komisja Rewizyjna.
1.4 Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko  do jednego z  rodzaju władz
    wymienionych w rozdziale IV w paragrafie 1 ust. 1.2, 1.3. i 1.4.
2.1  W części posiedzeń na których  omawiane są sprawy dotyczące członka
         i członków jego rodziny, prowadzących działalność w obiektach Cechowych ,
         nie może brać udziału członek bezpośrednio z nim związany.
3. Wybory Cechmistrza oraz  do władz , o których mowa w pkt. 1 paragrafu 1
    dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
     Odwołanie członka władz  następuje także w tajnym głosowaniu.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez władze Cechu 
    uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane  za i przeciw uchwale.
5. Za udział w posiedzeniach władz Cechu  z wyjątkiem Walnego Zebrania
 Delegatów , członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad
 ustalonych przez Zarząd Cechu, w zależności od możliwości finansowych Cechu.
 Członkowie mogą zrezygnować z diet i kosztów podróży.
6. Kandydat na Cechmistrza powinien mieć co najmniej 5- letni staż członkowski,
      a kandydat na  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej minimum 2 - letni staż członkowski.

§2

WALNE   ZEBRANIE DELEGATÓW
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


1. Walne Zebranie Delegatów - Członków Cechu  jest najwyższą władzą Cechu,
    powołaną do  podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu
    działania.
2. Do zakresu Walnego Zebrania  należy :
 2.1    uchwalanie statutu i jego zmian,
 2.2    wybór i odwoływanie Cechmistrza, członków Zarządu, Przewodniczących
           i  pozostałych członków Komisji  Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz ich
            zastępców ,
 2.3     określanie minimalnych  wysokości składek  cechowych, opłat za świadczenia
           oraz dobrowolnych świadczeń,
 2.4     uchwalanie planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 2.5     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie
           sprawozdań rocznych , bilansów oraz podejmowanie uchwał , co do wniosków 
członków Cechu , Zarządu, Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie
 absolutorium Zarządowi Cechu,
 2.6    podejmowanie uchwał  w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,
2.7     podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 2.8    upoważnienie Zarządu do  zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości,
          ruchomości Cechu,
2.9    uchwalanie regulaminu  obrad Walnego Zebrania , Komisji Rewizyjnej i Sądu
          Cechowego,
2.10    nadawanie godności honorowych Cechowych,
 2.11  rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 2.12 podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do innych
         organizacji,
 2.13 wybieranie delegata na Zjazdy i Walne Zebrania przynależnych organizacji,
 2.14 podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu,
2.15 podejmowanie uchwał w sprawach innych przedstawionych do rozpatrzenia
         przez Zarząd Cechu.

3.  Walne Zebranie Delegatów - Członków Cechu zwoływane jest przynajmniej
       jeden  raz w roku , w I półroczu. Na podstawie uchwały Zarządu zwołuje je
      Cechmistrz lub w jego zastępstwie Podcechmistrz.
      Ponadto, Zarząd  powinien podjąć  uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania  na 
      żądanie :
- Komisji Rewizyjnej
- 1/4 ogólnej liczby  członków Cechu  lub delegatów.
4. Żądanie Walnego Zebrania powinno być złożone Zarządowi Cechu  na piśmie
    z podaniem celu jego zwołania.  Walne Zebranie winno odbyć się w ciągu
    6 tygodni od złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zebranie może zwołać
     Komisja Rewizyjna.
     4.1 O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się
           wszystkich delegatów - członków - listem poleconym lub innym sposobem
           z potwierdzeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
           Zebrania. 
      4.2   W Walnym Zebraniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
     4.3  W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu należy zamieścić również informację
            o wyłożeniu do wglądu  w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad      
 następujących dokumentów:
- zamknięcia  ksiąg rachunkowych za rok ubiegły,
- sprawozdania Zarządu,
- projektów podstawowych uchwał,
- protokołu poprzedniego Walnego Zebrania.

5.  Delegatom - członkom , którzy  zalegają z uiszczaniem  składek Cechowych 
     powyżej 12 miesięcy , należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie
     przedłożenia  dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni  prawa
     wybieralności do Władz Cechu i w ostateczności mogą być wykluczeni z Cechu.

6.  Walne  Zebranie  otwiera Cechmistrz lub Podcechmistrz. Walne Zebranie wybiera 
      spośród delegatów - członków  prezydium w składzie:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz Walnego Zebrania.

Przewodniczący ma prawo , po trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć z Zebrania            osoby , które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
7. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zebrania określa  Regulamin Walnego
    Zebrania Delegatów - Członków.
8.  Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybiera delegatów, o których  mowa
      w pkt.2.12 na okres kadencji w głosowaniu tajnym.
9. Odwołanie członka Zarządu , Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego przed
    upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zebranie na wniosek 1/4 członków
   Cechu,  Komisji Rewizyjnej. Wniosek  powyższy może być złożony  także na
    Walnym Zebraniu.
10. Jeżeli Cech liczy  więcej niż 100 członków  Walne Zebranie Cechu podejmuje
     uchwałę o jego zastąpieniu Walnym Zebraniem Delegatów.
11. Jeżeli Cech liczy  100 lub mniej członków  odbywa się Walne Zebranie członków.
12. Delegatów wybierają  sekcje środowiskowe w gminach na okres kadencji.
     Przy liczbie członków Cechu  powyżej 100 wybiera się jednego  delegata na 5
     członków.
13.  Do Zebrania Walnego członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych
       Zebraniach  Delegatów.
15
14. Walne Zebranie zwołane  zgodnie z postanowieniami  Statutu jest zdolne do
     podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba
     obecnych wynosi co najmniej 1/2 delegatów , jeżeli  Statut nie stanowi inaczej.
       
14.1   W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu braku
                 wymaganej  liczby  obecnych Delegatów- Członków, Zarząd obowiązany
                 jest  po upływie 1/2 godziny, jednak nie później aniżeli w terminie nie
                 przekraczającym 14 dni - zwołać ponownie Walne Zebranie, które jest
                 prawomocne , bez względu na liczbę obecnych.
14.2  Uchwały zapadają bezwzględną  większością głosów 50% + 1 , jeżeli
                Statut nie  stanowi inaczej.
14.3. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach
                 wprowadzanych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej
                 ważności co  najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.
14.4   Uchwałą o uzupełnieniu  porządku obrad  nie może być  objęta sprawa
                  zmiany Statutu.
14.5   W głosowaniu  na Walnym Zebraniu biorą osobiście udział jedynie
                 Delegaci - Członkowie Cechu.

 15. Uchwały na Walnym Zebraniu  zapadają  jedynie w głosowaniu  jawnym, zwykłą
         większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

         Na żądanie  większości obecnych Delegatów - Członków Walne Zebranie
         podejmuje uchwały w  głosowaniu tajnym.

 16. Protokół z Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący i Sekretarz w terminie
         1 miesiąca od daty Walnego Zebrania.

§3

ZARZĄD  CECHU

1. Zarząd  Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
2. Zarząd składa się  z Cechmistrza, 2 Podcechmistrzów, Sekretarza oraz 5 Członków. Walne Zebranie wybiera  oddzielnie : Cechmistrza  a pozostałych członków Zarządu  razem. Jednocześnie Walne Zebranie wybiera 1 zastępcę członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % + 1 głos.
3.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera  I, II Podcechmistrza i Sekretarza.                4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje delegatom. Kandydat na Cechmistrza  powinien
mieć  co najmniej 5 letni staż członkowski , a  podcechmistrz i członkowie pozostałych władz Cechu co najmniej 2 letni staż członkowski.
6.W razie ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu przed upływem Kadencji, do Zarządu  wchodzi do końca kadencji Zastępca Członka .
W  przypadku  ustąpienia lub odwołania Cechmistrza, zastępuje go pierwszy lub w kolejności drugi Podcechmistrz do najbliższego Walnego Zebrania. 
7. Zarząd  prowadzi sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych  władz Cechu.
8. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności :
8.1 reprezentowanie interesów członków wobec terenowych  organów władzy  
       państwowej i samorządowej , organizacji społecznych i gospodarczych,
     8.2  gospodarowanie  funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień
             Walnego Zebrania wskazanego w § 2,pkt 2,
     8.3  zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowywanie wniosków na te zebrania,
     8.4  powołanie niezbędnych komisji do prowadzenia  prawidłowej działalności  
            Cechu,
     8.5  realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami
             rzemieślniczymi  oraz organizacjami społecznymi,
     8.6  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę  z Kierownikiem Biura Cechu oraz 
            ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
     8.7  rozpatrywanie  i rozstrzyganie  skarg i wniosków , a zwłaszcza skarg klientów
             na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków  Cechu,
     8.8   kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności
             zawodowej  członków i występowanie jako oskarżyciel przed tym Sądem,
     8.9   podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w organizacjach
             rzemieślniczych  i innych,
8.10. przyjmowanie wnioskodawców na członków Cechu,
8.11. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia i wykluczenia członka Cechu.

   9. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
    Na wniosek  Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się
     w możliwie  najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
     złożenia wniosku.
10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Cechmistrz lub Podcechmistrz.
       O czasie i miejscu posiedzeń wszyscy członkowie Zarządu powiadamiani są
       w formie pisemnej na 5 dni przed terminem.
       W posiedzeniach  Zarządu uczestniczy Kierownik Biura Cechu z głosem
       doradczym, chyba że Zarząd postanowi inaczej.
11. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
       najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Cechmistrza lub
        Podcechmistrza. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos
       Przewodniczącego  posiedzenia Zarządu.
12. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i  jego Komisji  określają  regulaminy  uchwalone przez Zarząd.
13.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Cechu i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Cechmistrza lub Podcechmistrza łącznie z Kierownikiem Biura Cechu.
W przypadku udzielania pełnomocnictwa Kierownikowi Biura Cechu wymagany jest podpis Cechmistrza i Podcechmistrza.
 14. Cechmistrz zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
15. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Cechu i jego Kierownika.
 Kierownik  kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega 
  akceptacji Zarządu.

§4
KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Cechu i składa się z 3 delegatów - członków i 1 zastępcy członka wybranych przez  Walne Zebranie spośród członków Cechu na okres kadencji. Walne zebranie  wybiera oddzielnie Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej  niż 50% +1 głos. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji w jego prawa i       obowiązki wchodzi zastępca członka.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Cechu.
3.  Do zadań  Komisji Rewizyjnej należy:
      3.1 badanie przynajmniej raz na pół roku działalności  statutowej Cechu, z tym,  
            że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu , Zarządu Cechu badanie
            powinno  być przeprowadzone w każdym czasie,
      3.2  badanie rocznych sprawozdań finansowych ( bilansów) oraz zgłaszanie
             Walnemu Zebraniu  wniosków w tych sprawach,
      3.3  składanie Walnemu Zebraniu  sprawozdań z dokonanych czynności,
      3.4   przedkładanie  Walnemu Zebraniu  wniosków o  udzielenie absolutorium
              Zarządowi,
       3.5  wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy  Komisji określa regulamin.

§5
SĄD   CECHOWY

1.Sąd Cechowy składa się z 3  członków i 1 zastępcy członka , wybranych przez
Walne Zebranie Cechu spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne
 Zebranie  wybiera oddzielnie  Przewodniczącego Sądu w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów, a pozostałych  członków razem. Warunkiem
 wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1 głos.

2. Sąd Cechowy  wybiera spośród siebie 1 Zastępcę Przewodniczącego.

3. Członkowie  Cechu podlegają odpowiedzialności  przed Sądem Cechowym za
     naruszenie :
     3.1  statutowych obowiązków członka Cechu
     3.2   zasad etyki  zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu.
4. Sąd Cechowy może orzekać kary :
     4.1  upomnienie
     4.2  naganę
     4.3  pozbawienia prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres
            1 roku,
     4.4  pozbawienia prawa wybieralności do Władz Cechu na okres do 4 lat.

5. W uzasadnionych przypadkach Sąd Cechowy może - niezależnie  od orzeczenia
    kary , wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie  członka Cechu.

6.  Od  orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Wielkopolskiego Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego przy Izbie Rzemieślniczej, a w przypadku nie przynależności Cechu do Izby Rzemieślniczej - do Walnego Zebrania  - w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

7.  Orzeczenia  Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

8.  Wykonanie prawomocnych orzeczeń  Sądu należy do  Zarządu Cechu.

9.  Właściwości, zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa
     regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów- członków.


Rozdział V

SEKCJE ŚRODOWISKOWE M i Ś PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Pierwsze zebranie sekcji w gminach zwołuje ustępujący Przewodniczący Sekcji
    Środowiskowej. Zebranie wybiera nowego przewodniczącego Sekcji i jego
     zastępcę. Zakres zadań Przewodniczącego Sekcji Środowiskowej określa Zarząd
    Cechu. Przewodniczący  Sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
     Cechu  z głosem doradczym.

2.Przedsiębiorcy przynależni do  Cechu  zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( art. 103) tworzą sekcje Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Do zadań sekcji należy :
     3.1  oddziaływanie na członków Sekcji w kierunku zapewnienia prawidłowego
            wykonywania  zadań społeczno- gospodarczych,
     3.2  prowadzenie  działalności  mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,
     3.3  otaczanie opieką uczniów pobierających naukę  zawodu oraz udzielanie
             pomocy członkom prowadzącym nowe zakłady,
     3.4  ewentualne wydatki Sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego
            Cechu , w miarę posiadanych możliwości finansowych.


Rozdział VI

ZASADY   DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ CECHU


1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia
     Cechu, dobrowolne świadczenia członków oraz inne wpływy, między innymi
      z działalności gospodarczej.


2. Gospodarka  finansowa Cechu jest prowadzona w oparciu o plany finansowe
     uchwalone  przez Walne Zebranie Cechu. Zasady gospodarki finansowej  Cechu
     określa Walne Zebranie , przy założeniu samowystarczalności Cechu.

Rozdział VII

Biuro Cechu

1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia
     władz Cechu oraz  czuwa nad wykonywaniem uchwał władz Cechu i zarządzeń
     władz zwierzchnich.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie   w działalności Cechu
     obowiązujących przepisów.

3.  W przypadku, gdy  wykonanie  uchwał lub decyzji Władz Cechu mogłoby
     spowodować naruszenie prawa, Kierownik  Biura Cechu powinien wystąpić
     do władz, które uchwałę lub decyzję podjęły o jej zmianę lub uchylenie.
      15
W przypadku nie uwzględnienia wystąpienia , Kierownik Biura powinien
      przedstawić sprawę Komisji Rewizyjnej Cechu.
4.  Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zebrania oraz w
      posiedzeniach Zarządu  z głosem doradczym.
5. Kierownik Biura angażuje pracowników Biura Cechu po zaopiniowaniu przez
     Zarząd Cechu.
6. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

7.  Kierownikiem  Biura Cechu  może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie
     wykształcenie oraz wykazująca się znajomością zagadnień gospodarczych,
     samorządowych  i działalnością gospodarczą.

8. Kierownik  Biura Cechu pełni funkcję Kierownika Zakładu Pracy, który dokonuje
     za Cech  będący pracodawcą, czynności w sprawach zakresu prawa pracy.


Rozdział VIII


REPREZENTACJA  BIURA CECHU

1.  Cech reprezentowany  jest na zewnątrz przez Cechmistrza lub Podcechmistrza i Kierownika Biura Cechu.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają
     Cechmistrz lub Podcechmistrz  łącznie z Kierownikiem Biura.

3. Zarząd Cechu może  udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do
     dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z bieżącą
     działalnością Cechu lub jego działalnością gospodarczą, a także pełnomocnictwa
     do  dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Rozdział IX

POŁĄCZENIE  I LIKWIDACJA

1.  Połączenie lub likwidacja Cechu może nastąpić wyłącznie uchwałą Walnego
     Zebrania Członków cechu, większością 1/2 obecnych uprawnionych do
      głosowania.

2. Walne Zebranie  Delegatów  - Członków  Cechu zwołane zgodnie z § 2 Statutu 
    władne jest do podejmowania uchwały  w sprawie połączenia lub likwidacji Cechu,
    jeżeli  liczba obecnych wynosi, co najmniej 1/2 członków Cechu .

3. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd zwoła po
     upływie co najmniej  7 dni następne Walne Zebranie Delegatów - Członków
     Cechu, które jest władne podjąć uchwałę w sprawie połączenia lub likwidacji
     Cechu bez względu na ilość członków Cechu uczestniczących w Walnym
     Zebraniu.

4.  Majątek pozostały po likwidacji  Cechu  przekazuje się   stosownie do uchwały
      Walnego Zebrania.

Rozdział X

Majątek i gospodarka finansowa

§1

Majątek Cechu składa się z :

- składek członkowskich członków,
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności
      prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku  Cechu,
- dotacji i kontraktów państwowych.

1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych
       i nie może być przeznaczony do podziału między członków Cechu.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe


§1

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Cechu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§2

 Uchwalając rozwiązanie Cechu, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną , a majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się stosownie do uchwały Walnego Zebrania po zaspokojeniu zobowiązań Cechu.

Sekretarz Walnego                  Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia  Delegatów                     Zgromadzenia Delegatów
 

 Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2023 r. Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp.