Piątek, 27 stycznia 2023 r. 27 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje o cechu
Informacje o...
Cechmistrz
Organy cechu
Status prawny
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestry
  Członkowie cechu
Stan
  Informacje o cechu
Stan majątku
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Zadania publiczne

Strona emitowana: 4282
Wydrukuj stronęOświata zawodowa :

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie :

1. Porozumienia zawartego w dniu 13 grudnia 2002r. pomiędzy Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu przy al.Niepodleglości 2 zwana dalej Izbą, a Powiatowym Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp. ul.Szeroka 1 zwanym dalej Cechem w sprawie sprawowania nadzoru nad procesem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle.

 

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 13 grudnia 2002r. pomiędzy Wielkopolska Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu przy al. Niepodległości 2, zwaną dalej Izbą, a Powiatowym Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp. przy ul.Szerokiej 1 zwanym dalej Cechem w sprawie sprawowania nadzoru nad procesem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle.

Na podstawie art.3 ust.6 ustawy z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle ( Dz.U.Nr 17, poz. 92, NR 121 z 1997r. oraz 129 z 2001r /Uchwały Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 19 lutego 2002r znak : NO-I-130/02 w sprawie zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, Uchwały Nr 9/02-(5) Rady Izby z dnia 5 kwietnia 2002r w sprawie przekazania Cechowi w/w uprawnień oraz uchwały Zarządu cechu w sprawie przejęcia tych uprawnień - ustala się co następuje :

§ 1

 1. Izba upoważnia Cech do sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych - na terenie Jego działania.
 2. Zadania dla Izby i Cechu wynikające z tego upoważnienia zawarte są w przyjętym Uchwałą Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego dokumencie - Zasady i tryb sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych ” zawierającym szczegółowy zakres zadań i obowiązków dla stron niniejszego porozumienia i stanowi jego n ieodłączną część.
 3. Izba współpracować będzie z Cechem w całokształcie działań związanych z przygotowaniem zawodowym w rzemiośle pracowników młodocianych, zwłaszcza :
  • w tworzeniu projektów aktów prawnych ułatwiających naukę określonych zawodów oraz stwarzających dogodne warunki dla pracodawców szkolących i młodocianych pracowników,
  • organizacji spotkań z władzami samorządu, państwowymi organami władzy i administracji oraz innymi jednostkami organizacyjnymi mającymi związek z oświatą zawodową.

§ 2

Izba ustala następujący tryb i terminy składania przez Cech informacji o realizowanym nadzorze :

  1. W terminie do końca lutego każdego roku - przekazywania informacji z roku poprzedniego według załączonego wzoru.
  2. Izba składać będzie informacje o całokształcie działań własnych i Cechów zrzeszonych - na corocznym Zjeździe Delegatów.

§ 3

1.Osobami odpowiedzialnymi ze strony Izby za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych są;

   1. Karol Pufal
   2. Hanna Piskorek
   3. Magdalena Zbąszyniak

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Cechu - za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych jest Małgorzata Spieczyńska.

§ 4

Rada Izby może w drodze Uchwały - odstąpić od niniejszego Porozumienia w przypadku stwierdzenia, iż Cech nie realizuje przyjętych zobowiązań. Izba Rzemieślnicza przejmuje wówczas całkowity nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle na terenie działania Cechu.

Wzór informacji o realizowanym nadzorze

Nazwa rzemiosła

Ilość umów
w latach nauki

Ilość zakładów
prowadz.
przygotow.
zawodowe

Ilość osób posiadających kwalifikacje

Forma dokształcania teoretycznego w latach nauki
I II III Szkoła Kurs Pracodawca
I II III I II III I II III
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .Data Działania związane z prowadzonym nadzorem
.

.Podstawowe zadania cechu w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle

Cech sprawując, z upoważnienia izby rzemieślniczej, nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje w szczególności następujące zadania :

  • współpracuje z samorządem powiatu, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne oraz organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie uwag i wniosków wynikających z działalności szkoleniowej pracodawców rzemieślników i egzaminów czeladniczych( stosownie do kompetencji wym. w art. 39, ust.5 i art. 40, ust. 3 ustawy o systemie oświaty),
  • przyjmuje od pracodawców szkolących uczniów oświadczenie dotyczące spełnienia warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych i ustalające maksymalna liczbę młodocianych,
  • prowadzi ewidencję ( wykaz) pracodawców rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierający informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących- instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych,
  • prowadzi ewidencję (wykaz) umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców rzemieślników,
  • ustala osobę odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle, która powinna posiadać przygotowanie pedagogiczne ( co najmniej, jak instruktor praktycznej nauki zawodu),
  • organizuje cykliczne spotkania instruktażowe z mistrzami szkolącymi ( szkoła mistrzów). Program w szczególności powinien obejmować : zasady prawne związane ze szkoleniem młodocianych pracowników ( zmiany, nowe regulacje), elementy metodyki i dydaktyki związanej w realizacją programu praktycznej nauki zawodu,
  • prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla szkolących pracodawców, jak i młodocianych pracowników oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udziela informacji na temat wolnych miejsc pracy na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomocy młodocianemu pracownikowi, który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,
  • promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędne dokumentacje związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianego w rzemiośle,
  • organizuje - w miarę potrzeb - uroczyste podpisywanie umów o prace w celu przygotowania zawodowego, połączone z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów - młodocianych pracowników, a także wręczenia świadectw czeladniczych po zdanych egzaminach, z udziałem rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji.

Cech w ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego dokonuje spisania umowy w siedzibie cechu na druku umowy o prace w celu przygoto wania zawodowego według wzoru opracowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pieczęcią Cechu na druku umowy oraz nadanie jej numeru ewidencyjnego są potwierdzeniem, że w dniu spisania umowy spełnione zostały wszystkie warunki określone przepisami.

Cech prowadzi ewidencje zawartych umów o prace w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę przygotowania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi ( wg potrzeb - np. adnotacje o zakończeniu nauki).Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2023 r. Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp.